do rezerwacji

Ochrona danych

Cieszy nas, że interesujesz się naszą firmą. Ochrona danych ma dla nas szczególne znaczenie. Korzystanie ze strony internetowej możliwe jest bez podawania danych osobowych. Jeżeli dana osoba chciałaby skorzystać z naszych usług przez stronę internetową, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych jest konieczne, a dla ich przetwarzania brakuje podstawy prawnej, wówczas pytamy o zgodę właściciela.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykłąd nazwiska i adresu, adresu e-mail, numeru telefonu osoby, której dotyczy ma miejsce w zgodzie z rozporzadzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami, dotyczącymi danych osobowych. Za pomocą tego oświadczenia o ochronie danych, chcielibyśmy, żeby wszyscy zainteresowani zostali poinformowani rodzaju, zakresie oraz celu zerbanych, wykorzystanych oraz przetworzonych danych. Następnie osoby, których dane dotyczą, zostają za pomocą tego oświadczenia pouczone o przysługujących im prawach.

Nasza strona internetowa oferuje różne funkcje, przy korzystaniu z których, zostaną pobrane, przetworzone oraz zapisane dane osobowe. Co się z nimi dzieje, wyjaśniamy w następujący sposób:

Pod adresem https://www.dein-stellplatz.de/haeufige-fragen/  znajdziesz formularz kontaktowy. Dane zebrane za pomocą tego formularza, będą używane jedynie do udzielania odpowiedzi na zapytania, które wpływają do nas przez formularz kontaktowy drogą mailową. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania zebrane dane zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie występują żadne ustawowe terminy ich przechowywania.

Na naszej stronie internetowej, pod adresemhttps://www.dein-stellplatz.de/kundenlogin/?logged=1 masz możliwość korzystania z twojej strefy klienta. Konto klienta zostanie założone, wraz z pierwszą rezerwacją. Jeśli utraciłeś hasło, możesz odzyskać je, podając swój adres e-mail. Dane zebrane w związku z korzystaniem ze strefy klienta zostaną zebrane, zapisane i przetworzone jedynie w celu zwalczania nadużyć, zapobiegnia zakłóceniom oraz utrzymywania funkcjonalności. Użycie danych do innych celów lub przekazanie osobom trzecim nie ma miejsca. Dane, które zostajną przekazane w związku z utratą hasła, używane są wyłącznie w celu przesłania utraconych danych dostępu.

Na naszej stronie internetowej możesz zapisać się do newslettera. W formularzu rejestracji naszego newslettera zostanie pobrany twój adres e-mail. Użyjemy go wyłącznie do przesłania naszego newslettera, w którym informujemy o naszych usługach. Po zameldowaniu otrzymasz e-mail z potwierdzeniem, który zawiera link, na który musisz kliknąć, żeby zakończyć rezerwację (Double-Opt-In). W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie na link wypisu.

Na naszej stronie internetowej możesz, za pomocą funkcji czatu, zadawać pytania naszym pracownikom, na które – w czasie, kiedy pracownicy są online – natychmiast zostaną udzielone odpowiedzi na pytania. Jeśli używasz oferowanej funkcji czatu, zapisujemy przebieg rozmowy, tak samo, jak korespondencji mailowej.

Nasza praktyka w zakresie danych osobowych jest zgodna z regulacjami ustawy o ochronie danych osobowych Republiki Federalnej Niemiec (niem. skrót BDSG) oraz niemieckiej ustawy o telemediach (niem. skrót TMG). Twoje dane zostaną zebrane, przetworzone i zapisane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania oraz do wykonania zamówień/umów. Tylko w przypadku, jeśli wcześniej udzieliłeś specjalnej zgody, korzystanie z twoich danych może zostać rozszerzone o wymagający zgody specjalny cel, np. informacje o ofercie za pomocą newslettera, i.t.p.

 

Nazwa i adres osoby odpowiedzialnej

Odpowiedzialnym w sensie rozporządzenia podstawowego o ochronie danychi innych krajowych ustaw krajów członkowskich, jak również pozostałych przepisów prawnych i innych krajowych ustaw o ochronie danych jest:

Dein Stellplatz GmbH
Kienhorststraße 42-44
13403 Berlin
Telefon: +49 30 66 40 40 99
Fax: +49 41 40 68 99
E-Mail: datenschutz@dein-stellplatz.de
Web: www.dein-stellplatz.de

 

Uwagi ogólne

Jako osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych, wprowadziliśmy liczne techniczne i organizacyjne środki, żeby zapewnić możliwie pozbawioną luk ochronę danych, wprowadzanych przez stronę internetową. Jednakże przekazywanie danych drogą internetową może generalnie zawierać luki bezpieczeństwa, dlatego nie możemy gwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu, każda osoba, której dane dotyczą, może w inny sposób przekazać nam dane, np. telefonicznie.

 

Zakres

Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników jedynie, kiedy jest to konieczne do korzystania z funkcji strony internetowej, jak również jej treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników ma miejsce zwykle wyłącznie po uzyskaniu ich zgody. Wyjątki stanowią przypadki, jeśli możliwość wcześniejszego uzyskania zgody z rzeczywistych powodów nie jest możliwa, a przetwarzanie danych uzasadnione jest przez przepisy prawne.

Dane osobowe przekazywane są osobom trzecim, wyłącznie jeżeli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań z umów, w szczególności wywiązania się z zawartej umowy.  Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim, poza wymienionymi wyżej celami wykonania umowy i płatności jest wyłączone.

Jeżeli przekazujesz nam dane osobowe wymagające udzielenia wyraźnej zgody, zostaną one użyte jedynie do tego celu, który stanowi podstawę do udzielenia zgody, na który udzieliłeś uprzednio zgody. Będziemy przechowywać twoje dane jedynie tak długo, jak to jest konieczne do danego celu lub zgodnie z przepisami. Możesz w każdej chwili wycofać się z udzielonej zgody.

Dbamy o twoje podlegające ochronie interesy zgodnie z przepisami prawnymi. W jednostce odpowiedzialnej możesz otrzymać informacje o danych dotyczących twojej osoby.

 

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych

Jeżeli zachodzi konieczność uzyskania zgody do przetwarzania danych osobowych od osoby, której dotyczą, ma zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia podstawowego o ochronie danych osobowych Uni Europejskiej (niem. skrót DSGVO), jako podstawa prawna.

Przy przetwarzaniu danych osobowych, które wymagane są do wykonania umowy, któ®ego stroną jest osoba, której dotyczą, ma zastosowanie  art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jako podstawa prawna.

Jeżeli zajdzie konieczność przetwarzania danych osobowych do wypełnienia prawnych zobowiązań, którym podlega nasze przedsiębiorstwo, służy art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO, jako podstawa prawna.

W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych danej osoby, ze względu na interes ważnydla życia, osoby której dotyczą lub innej osoby fizycznej, ma zastosowanie art. 6 ust. 1 lit. d DSGVO, jako podstawa prawna.

Jeżeli przetwarzanie danych konieczne jest w celu ochrony uprawnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej i przeważają interesy, prawa podstawowe oraz wolności osoby, której interes prawny został naruszony, a nie pierwszy wymieniony interes prawny, wówczas stosuje się art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, jako podstawę prawną do przetwarzania danych.

 

Przekazanie osobom trzecim

My nie lubimy spamu, tak samo, jak ty. Nie będziemy zatem przekazywać twoich danych osobom trzecim, jeżeli nie ma ku temu podstawy prawnej. Przekazanie twoich danych może

 • być konieczne i dozwolone do wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO lub
 • dozwolone na podstawie naszego uprawnionego interesu przy efektywnym wypełnianiu usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO,
 • usprawiedliwione zgodą udzieloną przez ciebie lub
 • notwendig werden, wenn wir gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO von einem Staat oder einer Behörde rechtmäßig auf Herausgabe deiner Daten in Anspruch genommen werden.

 

Statystyka serwera

Podczas odwiedzania strony internetowej protokuujemy następujące dane, które przesyła twoja przeglądarka:

 • adres IP
 • datę i godzinę zapytania
 • wyszukiwaną treść (konkretna strona)
 • status dostępu/HTTP-kod statusu
 • stronę, od której wyszło zapytanie
 • Browser
 • Szstem operaczjny i jego
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki

Adres IP jest automatycznie anonimizowany nie później niż 24 godziny po zakończeniu wizyty. Dane zbierane są w celu wykrycia błędów i usterek oraz zaprojektowania usługi zgodnie z potrzebami użytkownika.

Podstawą prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest Art. Art. 6 ust. 6. 1 lit. f DSGVO.

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej do komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji.

Logowanie jest wykorzystywane do wewnętrznej oceny naszej oferty, do optymalizacji wyświetlania naszej strony internetowej oraz do identyfikacji i zapobiegania nadużyciom. Nie dochodzi do konsolidacji zapisanych danych z innymi źródłami danych.

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do ich zebrania. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej, ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. Adres IP jest automatycznie anonimizowany nie później niż 24 godziny po zakończeniu wizyty. Dane zbierane są w celu wykrycia błędów i usterek oraz zaprojektowania serwisu zgodnie z wymaganiami.

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach logów jest obowiązkowe dla funkcjonowania strony. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

 

Cookies

Jeśli wejdziesz na naszą stronę internetową poprzez link w naszym biuletynie lub poprzez umieszczone reklamy, a link zawiera informacje o śledzeniu, ustawiamy nasz własny plik cookie zawierający identyfikator ścieżki. Ten identyfikator pozwala nam zidentyfikować typ reklamy, która doprowadziła Cię do naszej strony. Identyfikacja osobista nie jest możliwa za pośrednictwem tego pliku cookie.

Podstawą prawną do przeprowadzenia ankiety jest Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO.

Plik track cookie jest oceniany w celu zmierzenia skuteczności poszczególnych działań reklamowych i optymalizacji naszych własnych działań reklamowych.

Track cookie pozostaje na Państwa urządzeniu do momentu jego ręcznego usunięcia.

Plik track cookie można usunąć ręcznie poprzez ustawienia przeglądarki i/lub skonfigurować przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie z domeny dein-stellplatz.de.

 

Skrypty stron trzecich

 

Ad4mat Retargeting

Ta strona wykorzystuje technologię retargetingu z Ad4mat. Pozwala nam to na kierowanie reklam na stronach naszych partnerów do tych użytkowników Internetu, którzy już wykazali zainteresowanie naszą stroną i naszymi produktami. Podczas retargetowania, wyświetlanie materiałów reklamowych opiera się na analizie poprzednich zachowań użytkowników w oparciu o pliki cookie. Nie są zapisywane żadne dane osobowe, a technologia retargetingu jest wykorzystywana zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach, może wyłączyć tę funkcję http://ad4mat.de/ads/cookie/cookie-opt-out.php.

 

ADCELL / Firstlead GmbH

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie śledzenia firmy Firstlead GmbH z marką ADCELL (www.adcell.de). Gdy tylko odwiedzający kliknie na reklamę z linkiem partnerskim, ustawiany jest plik cookie. Firstlead GmbH / ADCELL używa plików cookie, aby móc śledzić pochodzenie rezerwacji. Ponadto Firstlead GmbH / ADCELL używa tzw. pikseli śledzących. Umożliwiają one ocenę takich informacji, jak ruch odwiedzających na stronach. Informacje generowane przez ciasteczka i piksele śledzące, dotyczące korzystania z tej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz dostarczania formatów reklamowych, są przekazywane na serwer Firstlead GmbH / ADCELL i tam zapisywane. Firstlead GmbH / ADCELL może między innymi rozpoznać, że kliknęli Państwo na tych stronach link partnerski. Firstlead GmbH / ADCELL może przekazać te informacje swoim partnerom umowy, ale Państwa adres IP nie zostanie połączony z innymi zapisanymi przez Państwa danymi.

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać reklam związanych z zainteresowaniami, mogą Państwo dezaktywować tę funkcję https://www.adcell.de/datenschutz.

 

Google Analytics

Do wewnętrznej oceny naszej oferty wykorzystujemy Google Analytics, usługę analizy internetowej Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania z naszej oferty.

Informacje generowane przez cookie są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy jednak z Google Analytics wyłącznie z anonimizacją IP. W wyniku tego Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. W naszym imieniu Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu.

Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania swojej przeglądarki. Mogą Państwo również uniemożliwić przesyłanie do Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem z naszych usług (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Korzystanie z Google Analytics odbywa się zgodnie z warunkami uzgodnionymi z Google przez niemieckie organy ochrony danych. Informacje osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001, Warunki użytkowania: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, Przegląd ochrony danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de oraz polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google Adwords

Jako klient AdWords używamy Google Conversion Tracking. Jest to usługa analityczna firmy Google. Jeśli trafisz na naszą stronę internetową poprzez reklamę Google, Google Adwords ustawi na Twoim komputerze plik cookie („cookie konwersji”). Ten plik cookie traci swoją ważność po 30 dniach. Nie jest on używany do osobistej identyfikacji. Jeżeli plik cookie nie wygasł w momencie, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, my i Google możemy rozpoznać, że ktoś kliknął na reklamę i został w ten sposób przekierowany na naszą stronę. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym, pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane przez cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords są informowani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które pozwoliłyby im na osobistą identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia, możesz odmówić przyjęcia plików cookie, na przykład zmieniając ustawienia swojej przeglądarki, aby wyłączyć automatyczne pliki cookie. Możesz również wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, konfigurując swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „googleadservices.com”.

Więcej informacji można znaleźć na stronach https://policies.google.com/technologies/ads oraz https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Google API

Na naszej stronie internetowej używane są Google API firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: Google). Jest to interfejs programu udostępniony przez Google. W ramach korzystania z niego dane, takie jak w szczególności adres IP, mogą być przekazywane do Google. Można zapobiec zbieraniu i przekazywaniu danych osobowych (w szczególności adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, dezaktywując wykonywanie JavaScript w przeglądarce lub instalując narzędzie takie jak „NoScript”.

Integrujemy czcionki („Google Fonts”) dostawcy usług Google. Politykę prywatności Google można znaleźć tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/.

Możesz sprzeciwić się włączeniu treści Google tutaj: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Smartlook

W związku z naszym uzasadnionym zainteresowaniem bezbłędną technicznie ofertą online oraz jej ekonomicznie efektywną konstrukcją i optymalizacją zgodnie z art.6 ust. 1 lit.f DSGVO wykorzystujemy oprogramowanie analityczne Smartlook firmy Smartsupp.com s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Czechy.

Narzędzie to wykrywa ruchy na monitorowanych stronach internetowych w tzw. heat mapach. Dzięki temu możemy anonimowo określić, gdzie odwiedzający klikają i jak daleko się posuwają. Dzięki temu nasza strona jest lepsza i bardziej przyjazna dla klienta. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna podczas korzystania z tego narzędzia. Wszystkie dane są zbierane bez możliwości przypisania ich do konkretnych użytkowników. Możemy jedynie śledzić, jak mysz się porusza, gdzie kliknie i jak daleko się porusza. Zapisujemy również wielkość ekranu urządzenia, typ urządzenia, informacje o przeglądarce, kraj, z którego strona została wywołana oraz preferowany język. Jeśli na stronie internetowej wyświetlane są dane osobowe użytkownika lub osób trzecich, smartlook automatycznie je ukrywa. Dlatego nie są one dla nas zrozumiałe.

Możesz uniemożliwić korzystanie z narzędzia smartlook poprzez użycie nagłówka „Nie śledź”. Wtedy nie będą zbierane żadne dane o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej. W tym celu musisz odpowiednio ustawić swoją przeglądarkę. Instrukcje w języku niemieckim można znaleźć pod adresem: http://www.akademie.de/wissen/do-not-track-datenschutz.

Możesz również korzystać z narzędzia Smartlook samodzielnie, klikając na przycisk „Wyjmij”: Smartlook Opt-Out wyłącza się.

Polityka prywatności Smartlook’a znajduje się tutaj: https://www.smartlook.com/de/privacy.

 

Linki do stron internetowych osób trzecich

Strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Jeśli klikniesz na te linki, możesz opuścić naszą stronę internetową. Witryna może również zawierać profile firm, które mogą zawierać informacje dostarczone przez zewnętrznych pracodawców.

Nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie ani inne praktyki osób trzecich w zakresie ochrony prywatności. Dotyczy to naszych zewnętrznych dostawców usług oraz wszelkich zewnętrznych platform mediów społecznościowych, jak również stron trzecich dostarczających sprzęt lub systemy operacyjne, dla których Strona jest dostępna, oraz wszelkich stron trzecich obsługujących stronę internetową, do której link znajduje się na Stronie. Użytkownikowi mogą przysługiwać bezpośrednio egzekwowalne prawa wobec tych osób trzecich. Dlatego należy zapoznać się z ich polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej.

 

Bezpieczeństwo danych i ochrona danych, komunikacja za pomocą poczty elektronicznej

Państwa dane osobowe są chronione za pomocą środków technicznych i organizacyjnych podczas ich gromadzenia, przechowywania i przetwarzania w taki sposób, że nie są one dostępne dla osób trzecich. Podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego też zalecamy przesyłanie informacji o wysokiej konieczności zachowania poufności pocztą.

 

Nazwisko i adres inspektora ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych administratora danych jest:

Deutsche Datenschutz Consult GmbH
Christoph Heinrich
Stresemannstraße 29
22769 Hamburg
E-Mail: datenschutz@dein-stellplatz.de

 

Usuwanie danych i czas trwania przechowywania

Dane osobowe danej osoby zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach unijnych, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane są również blokowane lub usuwane po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

 

Zmiany w polityce prywatności

W pewnych okolicznościach, w nieregularnych odstępach czasu, może okazać się konieczne poddanie oświadczenia o ochronie danych osobowych rewizji.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności.

Zmieniona wersja polityki prywatności zostanie następnie opublikowana na naszej stronie internetowej.

 

Cofnięcie zgody – informacje o danych i wnioski o zmiany – usuwanie i blokowanie danych

Zgodnie z ustawą federalną o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez siebie danych, jak również prawo do ich poprawiania, blokowania lub usuwania. Państwa dane zostaną wtedy usunięte, jeżeli nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzieloną nam zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych. Mogą Państwo w każdej chwili przesłać prośbę o udzielenie informacji, usunięcie i poprawienie swoich danych, a także sugestie na poniższy adres:

Dein Stellplatz GmbH
Kienhorststraße 42-44
13403 Berlin
Telefon: +49 30 66 40 40 99
Fax: +49 41 40 68 99
E-Mail: datenschutz@dein-stellplatz.de
Web: www.dein-stellplatz.de

 

Status maj 2018

 

 

 

Newsletter

PRZEżYJ DEIN STELLPLATZ. BARDZO ŁATWO. BARDZO WYGODNIE. W TWOJEJ SKRYCIE POCZTOWEJ.

Nowosći & więcej. Najnowsze tematy ze świata Dein Stellplatz.
Znać więcej. Przeżyć więcej. Dowiadywać się więcej.
Rejestruj się emailem i dowiedz się odrazu o nowosćiach i promocii. Zarejestrćj się teraz!

Störer
X
Whatsapp