wybierz lotnisko Flughafen
Parking Berlin Tegel (TXL)
Parking Berlin Schönefeld (SXF)
do rezerwacji

Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe

firmy

Dein Stellplatz GmbH

 

Świadczenia oferowane przez Dein Stellplatz GmbH podlegają następującym Ogólnym Warunkom Handlowym. Każdorazowo obowiązuje wersja z chwili zawarcia umowy. Warunki handlowe obowiązują dla przechowywania samochodów osobowych, przewozu klientów na lotnisko Berlin-Tegel do rezerwacji miejsc parkingowych w lokalizacjach P1, P2, P3 oraz P4, jak i na lotnisko Berlin-Schönefeld ze stanowiska SXF, ich transportu zwrotnego stamtąd do zarezerwowanego miejsca parkingowego, jak i wszystkich usług świadczonych klientowi. Inne ustalenia, o ile są zawarte w Ogólnych Warunkach Handlowych klienta lub zamawiającego nie mają zastosowania, za wyjątkiem wyraźnej pisemnej akceptacji Dein Stellplatz GmbH.

 

 1. Dein Stellplatz GmbH, Kienhorststraße 60, 13403 Berlin pod nazwą „Dein Stellplatz” oferuje możliwość bezpiecznego i taniego zaparkowania samochodu w pobliżu lotnisk Berlin-Tegel oraz Berlin-Schönefeld.

 

 1. Pasażerowie parkujący pojazdy na terenach należących do Dein Stellplatz GmbH mogą na życzenie zostać bezpłatnie dowiezieni transportem wahadłowym na lotnisko ze znajdującej się tam siedziby i również jednorazowo odebrani. Jeśli specjalne przejazdy nie dochodzą do skutku z powodów, które nie są zawinione przez firmę Dein Stellplatz GmbH (np. pozostawienie rzeczy w pojeździe), Dein Stellplatz GmbH ma prawo do jednorazowego doliczenia opłaty w wysokości 20 € od zaparkowanego samochodu za przejazd w obu kierunkach do i z lotniska. W trakcie rezerwacji miejsca parkingowego najemca musi podać liczbę transportowanych osób; zapewniony jest transfer podanych przy rezerwacji osób.  Transport wahadłowy jest rezerwowany telefonicznie i jest dostępny według potrzeby w trakcie godzin otwarcia. Aby odebrać gości o czasie, polegamy na dokładnych danych dotyczących przejazdu. Jeśli nie są podane odpowiednio, nie istnieje obowiązek odbioru. W przypadku przedwczesnego powrotu klienta nie przysługuje prawo do zwrotu gotówki. W wyjątkowych wypadkach (w szczególności w razie potrzeby transferu pojemników transportowych lub innych) operator zastrzega sobie prawo do transportu jedynie kierowcy do jego pojazdu; równoczesny przewóz wielu kierowców leży w obustronnym interesie w celu szybszego przekazania pojazdu do poszczególnych osób. Jest wyraźnie ustalone, że do dyspozycji klienta w ramach jego rezerwacji podczas podanego „Czasu przybycia na parking” przydzielony jest pracownik zajmujący się odprawą. Jeśli w czasie dojazdu klient zauważy, że nie jest w stanie przyjechać na czas na parking, zobowiązany jest zadzwonić do firmy Dein Stellplatz GmbH, aby inni punktualni goście nie musieli czekać. W innym razie pracownik może odesłać klienta do następnego zaplanowanego transferu, zamówić taksówkę na jego koszt lub na życzenie zaproponować możliwość specjalnego przejazdu za jednorazową opłatą w wysokości 10 €.

  Nie przysługuje prawo do transportu wahadłowego niezarejestrowanego współpasażera na lub z parkingu. Klient jest zobligowany do zatelefonowania do pracownika po przyjeździe na parking, a po wyjściu na lotnisko musi udać się do wyznaczonego punktu spotkania i poinformować firmę Dein Stellplatz GmbH o tym, że może zostać odebrany. Jeśli nie stanie się to w przeciągu godziny od przybycia na lotnisko, wygasa prawo do transportu powrotnego na parking. Proszę zauważyć, że bezpłatny serwis dotyczy tylko pasażerów, którzy parkują swoje pojazdy na obszarze firmy Dein Stellplatz GmbH.

  Jeśli chcą Państwo zaoszczędzić czas, zalecamy poprosić współpasażerów o odprawienie siebie i bagażu na lotnisku i jako kierowca samemu przekazać nam samochód. Transport wahadłowy jest bezpłatny, jako usługa dodatkowa. Opłata parkingowa jest naliczana wyłącznie jako kwota wynajmu miejsca postojowego. Odbiór samochodu jest możliwy wyłącznie przez stronę umowy.

  Dein Stellplatz GmbH może przeprowadzić bezpłatny transport wahadłowy w szczególnych przypadkach również poprzez zewnętrzne przedsiębiorstwa, np. taksówki lub wynajem samochodów. Zamówienie może odbywać się tylko przez firmę Dein Stellplatz GmbH, za co klient nie ponosi dodatkowych kosztów. Firma Dein Stellplatz GmbH nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności przez wynajęte firmy transportowe.

 

 1. Na terenie zakładu z wjazdami i wyjazdami obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego. Najemca musi przestrzegać zaleceń ustawowych, policyjnych jak i zaleceń personelu technicznego; dotyczy to w szczególności również znaków drogowych, świateł i systemów barier.

 

 1. Używanie miejsc parkingowych dla pojazdów do celów innych niż zaparkowanie uprawnionego samochodu jest zakazane, przeniesienie praw właściciela na osobę trzecią jest również niemożliwe.

 

 1. Dla wszystkich roszczeń wynikających z umowy najmu firma Dein Stellplatz GmbH ma prawo do zastawu wynajmowanego samochodu i jego wyposażenia zgodnie z postanowieniami ustawowymi. Firma Dein Stellplatz GmbH może wymagać od najemcy, aby samochody były oznaczane w wyraźny sposób, np. przez włożenie kartki za przednią szybę.
  Dodatkowo firma Dein Stellplatz GmbH jest upoważniona do zablokowania samochodów parkujących dłużej niż przewidywał ustalony czas parkowania i odblokowania ich po uiszczeniu dodatkowej opłaty.

  Użytkowanie przekraczające umowny ustalony czas parkowania jest doliczane do rachunku według aktualnie obowiązujących taryf. Jeśli klient nie usunie pojazdu po upływie czasu najmu, nie następuje ciche przedłużenie stosunku najmu na czas nieokreślony. Art. 545 BGB jest wyraźnie wykluczony. Firma Dein Stellplatz GmbH może w takiej sytuacji wymagać zadośćuczynienia w wysokości wynagrodzenia za czas potrzebny do usunięcia pojazdu, dla odpowiedniego trwania najmu z zastosowaniem ustalonej wypłaty za czas najmu, minimum jednak 5 € za dzień kalendarzowy, ewentualne dalsze roszczenia zostają nienaruszone.

 

 1. Firma Dein Stellplatz GmbH odpowiada w ramach swojego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które są spowodowane przez personel lub przez jej przedstawicieli umyślnie i/lub z powodu rażącego zaniedbania. Każde dalej idące roszczenia są wykluczone. Firma Dein Stellplatz GmbH nie ma obowiązku opieki. Parkowanie samochodu przebiega na odpowiedzialność najemcy; nie obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej firmy Dein Stellplatz GmbH. Firma Dein Stellplatz GmbH ubezpiecza wszystkie pojazdy do transportu wahadłowego jako samochody do wynajęcia z ubezpieczeniem pasażera. Za szkody wyrządzone przez innych najemców lub osoby trzecie firma Dein Stellplatz GmbH nie odpowiada. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze, które egzekwuje najemca muszą zostać zgłoszone natychmiast i jeszcze przed wyjazdem z terenu firmy Dein Stellplatz GmbH. Pozostawienie pojazdu pracownikowi firmy Dein Stellplatz GmbH przebiega na własną odpowiedzialność. Firma Dein Stellplatz GmbH nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie powstałe roszczenia odszkodowawcze. Firma Dein Stellplatz GmbH nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za przechowywanie przekazanych lub pozostawionych w pojeździe przedmiotów. Firma Dein Stellplatz GmbH nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie przeprowadzanego transportu wahadłowego w zakresie bagaży klientów, które powstały z jego lub cudzej winy.

  Klient nie wnosi roszczeń przeciwko firmie Dein Stellplatz GmbH w przypadku szkód spowodowanych siłą wyższą, jak np. szkody wywołane wewnętrznymi i zewnętrznymi zamieszkami, wojną lub siłami natury. Firma Dein Stellplatz GmbH nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenie pojazdów łącznie z ich zawartością i ładunkami, które są spowodowane działaniem osób trzecich, np. przez innych najemców lub obce osoby. Dotyczy to również kradzieży i zaginięcia pojazdów, części pojazdów, zawartości pojazdów (np. radio samochodowe, telefon, cenne rzeczy osobiste, komputer, sprzęt fotograficzny, sprzęt sportowy i inne przedmioty) oraz bagażu.

  Firma Dein Stellplatz GmbH jest zobowiązana do zapewnienia swoim klientom, ze szczególną starannością, punktualny transport na wyznaczoną godzinę odlotu na lotnisko Berlin-Tegel lub Berlin-Schönefeld. Punktualność przybycia na lotnisko wyraźnie nie stanowi przedmiotu umowy. Firma Dein Stellplatz GmbH nie odpowiada za spóźnione loty i inne. Klient ponosi ryzyko związane z punktualnym pojawieniem się na parkingu. Dla firmy Dein Stellplatz GmbH proponowany czas ma tylko charakter zalecenia. W momencie wjechania na teren firmy Dein Stellplatz GmbH klient zapewnia, że posiada wymagane prawo jazdy i że pojazd posiada ustawowo ustaloną ochronę ubezpieczeniową do momentu opuszczenia terenu firmy.

  Na życzenie pracowników firmy Dein Stellplatz GmbH oraz osób pomagających w realizacji świadczenia należy okazać prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu. W szczególnych przypadkach może być wymagany dowód wystarczającej ochrony ubezpieczeniowej. Jeśli dokumenty nie mogą zostać przedłożone, firma Dein Stellplatz GmbH może odstąpić od wykonania umowy. W tych przypadkach klientowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.

 

 1. Najemca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone wobec firmy Dein Stellplatz GmbH przez niego samego lub jego personel, osoby pomagające w realizacji świadczenia osoby towarzyszące lub osoby trzecie. Jest on zobowiązany do zasygnalizowania wyrządzonych przez siebie szkód natychmiast i jeszcze przed wyjazdem. Poza tym najemca odpowiada za nieczystości na parkingu.

 

 1. Godziny otwarcia terenu firmy Dein Stellplatz GmbH są dostosowane do regularnych godzin odlotów na lotniskach Berlin-Tegel lub Berlin-Schönefeld. Najemca nie ma obowiązku przestrzegania określonych godzin otwarcia. Firma Dein Stellplatz GmbH ustala godziny otwarcia według potrzeb najemcy. W przypadku przekierowań na inne lotniska firma Dein Stellplatz GmbH nie jest zobowiązana do transportu najemcy z danego lotniska. Zmiany godzin otwarcia są podane w Internecie.

 

 1. Podczas wjazdu i wyjazdu najemca zobowiązany jest do przestrzegania prawa o ruchu drogowym i zachowania ostrożności również wtedy, gdy otrzymuje wskazówki od personelu firmy Dein Stellplatz GmbH. Po zaparkowaniu pojazdu najemca zobowiązany jest do odpowiedniego zamknięcia pojazdu i jego zabezpieczenia, wyłączenia świateł i skontrolowania, czy wszystkie szyby są zamknięte. Wraz z opuszczeniem pojazdu miejsce parkingowe jest uznane za przekazane w sposób odpowiedni. Podczas zawiązania umowy o korzystanie i wjazd na parking pomiędzy Dein Stellplatz GmbH a najemcą zawiązywana jest umowa najmu dotycząca miejsca postojowego dla pojazdu na opisanych tutaj zasadach.

  Potwierdzenie rezerwacji wolnego miejsca parkingowego nie oznacza zawarcia umowy najmu. Potwierdzenie wskazuje jedynie na to, że miejsce parkingowe jest wolne i dostępne dla klienta. Nie przysługuje jednak prawo do miejsca, względnie potwierdzenie rezerwacji nie wiąże się z prawem do miejsca parkingowego. Firma Dein Stellplatz GmbH każdorazowo i bez podania przyczyn może odwołać rezerwację i nie przyjąć klienta, nawet jeśli stoi on już na miejscu parkingowym. Klienci nie mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych względem firmy Dein Stellplatz GmbH. Wraz z przyjęciem umowy o korzystanie, względnie wraz z wjazdem na parking, najemca zaświadcza, że zgadza się z niniejszymi warunkami ustawienia pojazdów osobowych, względnie Ogólnych Warunków Handlowych, które są dostępne na ogłoszeniu/stronie internetowej. Ani dozór, ani przechowywanie lub ubezpieczenie nie są przedmiotami tej umowy najmu. Firma Dein Stellplatz GmbH nie ma obowiązku opieki lub specjalnych obowiązków staranności względem pozostawionych przez najemcę przedmiotów.

  Firma Dein Stellplatz GmbH wynajmuje najemcy jedynie powierzchnie parkingową do odstawienia samochodu. Pojazdy mogą być odstawione tylko na oznaczonym obszarze. Firma Dein Stellplatz GmbH ma prawo wymagać od klientów, którzy blokują sąsiadujące miejsce parkingowe, do 100% opłaty parkingowej jako odszkodowanie, jeszcze przed opuszczeniem terenu Dein Stellplatz GmbH. Firma Dein Stellplatz GmbH ma prawo do usunięcia za opłatą samochodów zaparkowanych poza wyznaczonym obszarem, w szczególności na obszarach przejezdnych. Na terenie zakładu obowiązują postanowienia kodeksu drogowego, jeśli nie są określone w poniższych uregulowaniach specjalnych. Na terenie parkingu dozwolona jest jazda z prędkością chodzenia. Najemca musi przestrzegać znaków drogowych i innych zasad użytkowania. Umowa wygasa w momencie wyjazdu.

 

 1. Na terenie zakładu zabronione jest pozostawianie uszkodzonych pojazdów, składowanie materiałów napędowych, wszelkiego rodzaju przedmiotów grożących zapłonem i śmieci, używanie sygnału dźwiękowego, jak również inne formy przeszkadzania poprzez możliwe do uniknięcia hałasy, jak i również prace przy pojeździe.

 

 1. Generalnie nie obowiązują rabaty na wcześniej obniżone ceny. Dzień przyjazdu i odjazdu są każdorazowo rozliczane jako jeden dzień parkowania. Klient jest zobowiązany do zapłaty firmie Dein Stellplatz GmbH obowiązującej, względnie ustalonej, ceny za wykonane usługi. Dotyczy to również usług zleconych przez klientów lub zamawiających oraz kosztów poniesionych przez firmę Dein Stellplatz GmbH względem osób trzecich. Opłata parkingowa jest uiszczana w formie gotówkowej podczas zawarcia umowy na miejscu z góry za cały okres najmu. Po uiszczeniu opłaty parkingowej najemca otrzymuje bilet uprawniający do odbioru razem z pokwitowaniem. Zwrot nie może mieć miejsca w przypadku przedwczesnego rozwiązania umowy. Ustalone stawki zawierają każdorazowo ustawowy podatek VAT.

 

 1. Firma Dein Stellplatz GmbH przyznaje klientowi prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym momencie. Odwołanie rezerwacji jest bezpłatne, jeśli ma miejsce do godziny 12:00 dnia poprzedzającego. W przypadku późniejszego odwołania rezerwacji lub zaniechania przyjazdu narasta ryczałt w wysokości 100% kwoty rachunku. Nie narusza to możliwości obustronnego odstąpienia z ważnych powodów. Ma to zastosowanie w przypadku działania siły wyższej. Strona wykonująca, mająca prawo do wypowiedzenia, zobowiązana jest przed złożeniem wypowiedzenia z ważnego powodu do natychmiastowego poinformowania o tym drugą stronę drogą pisemną. Prawo do roszczeń odszkodowawczych jest w tych przypadkach wykluczone.

 

 1. Firma Dein Stellplatz GmbH może na koszt i ryzyko najmującego usunąć zaparkowane pojazdy z terenu zakładu w przypadku, gdy: a) umowa najmu wygasa; b) zaparkowany pojazd stanowi zagrożenie z powodu nieszczelnego baku lub gaźnika lub innych wad; c) zaparkowany pojazd nie jest dozwolony przez policję lub podczas trwania umowy został wycofany z ruchu przez odpowiednie służby; d) pojazd został bezprawnie zaparkowany.

 

 1. Palenie tytoniu i używanie ognia, jak i tankowanie pojazdów, składowanie przedmiotów wszelkiego rodzaju (w szczególności opon, rowerów itd.), materiałów eksploatacyjnych i przedmiotów grożących zapłonem, jak i pustych pojemników po materiałach eksploatacyjnych, próby silnika lub pozostawienie silnika w stanie czynnym, parkowanie pojazdu z nieszczelnym bakiem lub silnikiem jest wyraźnie zabronione.

 

 1. Klient powinien zaparkować pojazd w przewidzianym zaznaczonym miejscu i w taki sposób, aby umożliwić w każdym momencie swobodny wjazd i wyjazd z sąsiadujących miejsc parkingowych. Jeśli klient ze względu na sposób parkowania uniemożliwił skorzystanie z miejsca parkingowego, firma Dein Stellplatz GmbH ma prawo do wystawienia rachunku pokrywającego 100% kosztów nieużywanego miejsca parkingowego. Jeśli klientowi zostało przydzielone konkretne miejsce parkingowe, jest on zobowiązany do zaparkowania pojazdu wyłącznie w przydzielonym miejscu parkingowym. Jeśli klient nie dostosuje się do postanowienia, aby zaparkować pojazd w przydzielonym miejscu parkingowym, firma Dein Stellplatz GmbH ma prawo do przestawienia źle zaparkowanego pojazdu na przydzielone miejsce poprzez podjęcie odpowiednich kroków na koszt klienta, względnie w ostateczności odpłatnego odholowania, w szczególności w przypadku zaparkowania pojazdu w sposób blokujący.

  Teren zakładu i wszystkie jego placówki powinny być użytkowane z ostrożnością i w prawidłowy sposób. W przypadku uszkodzenia powstałe koszta ponosi klient po potwierdzeniu poprzez rachunek. Zakazuje się klientowi przeprowadzania napraw na terenie zakładu (wyjątek: przez autoryzowane służby ratunkowe), mycia pojazdów, wypuszczania wody chłodzącej, paliw lub olejów lub wyrzucania znajdujących się w pojeździe śmieci na teren zakładu. Nieczystości generowane przez klienta należy natychmiast i w prawidłowy sposób usunąć. W przeciwnym razie firma Dein Stellplatz GmbH ma prawo usunąć nieczystości na koszt klienta. W przypadku zanieczyszczenia podłoża lub wody gruntowej usunięcie szkód musi zostać przeprowadzone przez autoryzowane przedsiębiorstwo na koszt klienta. Niezależnie od zaniedbań klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody, które powstały z powodu uszkodzeń technicznych dokonanych przez pojazdy używane przez niego lub upoważnioną przez niego osobę trzecią na terenie firmy Dein Stellplatz GmbH (np. ubytek oleju, eksplozja, utrata wody chłodzącej). Obowiązuje to również, jeśli tego typu uszkodzenia nie były zawarte w raporcie o stanie pojazdu lub dotychczas nie zostały wykryte.

  Klient przenosi własne roszczenia przeciwko osobom trzecim lub ubezpieczeniom z powodu wypadku od razu na firmę Dein Stellplatz GmbH, jeśli firma Dein Stellplatz GmbH jest zaangażowana w powstanie szkody.

 

 1. Jeśli jeden z przepisów niniejszego postanowienia jest uważany w świetle prawa jako nieważny lub niemożliwy do wykonania, to taki przepis jest zastępowany ważnym i wykonalnym przepisem, który jest najbardziej zbliżony do postanowień wcześniejszego przepisu. Ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

 

 1. Firma Dein Stellplatz zapisuje i przetwarza niezbędne dane klientów w celu prawidłowego zakończenia relacji handlowej zgodnie z art. 28 BDSG. Zapis i przetwarzanie danych odbywa się drogą elektroniczną. Klient wyraża niniejszym zgodę na używanie jego danych przez firmę Dein Stellplatz w celu wykonania umowy. Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych są przestrzegane przez firmę Dein Stellplatz i nie następuje przekazanie danych osobom trzecim. Klient wyraża zgodę na przechowywanie jego danych przez firmę Dein Stellplatz również po zakończeniu relacji handlowej w ramach regulacji ustawowych. Klient ma prawo żądać w każdym momencie usunięcia swoich danych. Prośbę w formie pisemnej należy kierować pod adres Dein Stellplatz GmbH, Kienhorststraße 60, 13403 Berlin.

 

 1. Umowa podlega prawu niemieckiemu. Siedziba sądu znajduje się w Berlinie.

 

 

Berlin, 15.08.2017

Newsletter

PRZEżYJ DEIN STELLPLATZ. BARDZO ŁATWO. BARDZO WYGODNIE. W TOJEJ SKRYCIE POCZTOWEJ.

Nowosći & więcej. Najnowsze tematy ze świata Dein Stellplatz.
Znać więcej. Przeżyć więcej. Dowiadywać się więcej.
Rejestruj się emailem i dowiedz się odrazu o nowosćiach i promocii. Zarejestrćj się teraz!

Störer