Ogólne Warunki Handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

firmy Dein Stellplatz

 

1) Zakres obowiązywania

(1) Usługi oferowane przez Dein Stellplatz podlegają poniższym Ogólnym Warunkom Handlowym. Obowiązuje wersja ważna w momencie podpisania umowy.

(2) Postanowienia niezgodne z nimi, nawet jeśli znajdują się w Ogólnych Warunkach Handlowych Najemcy, nie znajdują zastosowania, chyba, że zostały pisemnie uznane przez Dein Stellplatz.

2) Opis usług i zawarcie / wykonanie umowy

(1) Dein Stellplatz GmbH Kienhorststraße 42-44, 13403 Berlin oferuje pod sygnaturą „Dein Stellplatz“ możliwość bezpiecznego i niedrogiego zaparkowania samochodu w pobliżu lotnisk Berlin-Tegel, Berlin-Schönefeld i Berlin Brandenburg. Dein Stellplatz GmbH jest osobą kontaktową zarządzającą. Umowy wynajmu są zawierane ze spółkami Dein Stellplatz Nordlichtstraße 11 GmbH na lokalizację Nordlichtstraße 11, 13405 Berlin, Dein Stellplatz Triftstraße 14-17 GmbH na lokalizacje Triftstraße 14-17, 13353 Berlin i Dein Stellplatz Schönefeld GmbH na lokalizacje Hufenweg 16, 12526 Berlin i Grünauer Straße 5, 12529 Schönefeld OT Waltersdorf. Wymienione firmy są jednolicie określane poniżej jako „Dein Stellplatz“.

(2) Wraz z potwierdzeniem rezerwacji przez Państwa miejsce parkingowe zawierana jest umowa najmu miejsca parkingowego dla pojazdu silnikowego. Z warunkami określonymi w rezerwacji w firmie operacyjnej wymienionej w rezerwacji.

(3) Spółka Dein Stellplatz wynajmuje jedynie miejsce parkingowe, do odstawienia samochodu. Cena parkingowa obliczona jest wyłącznie jako cena najmu miejsca parkingowego. Ani ochrona, ani przechowanie, ani ubezpieczenie nie są przedmiotem umowy. Firma Dein Stellplatz nie przejmuje pieczy lub szczególnego obowiązku opieki nad rzeczami wniesionymi przed Najemcę.

(4) Wyłączone są rabaty na ceny, które już zostały obniżone. Specjalne akcje rabatowe, bony podarunkowe nie łączą się ze sobą. Akcje rabatowe i kody podarunkowe mają zastosowanie wyłącznie przy rezerwacjach on-line, nie w przypadku rezerwacji osobistych, telefonicznych, czy mailowych. Rabat lub kod promocyjny może być użyty w trakcie rezerwacji, nie później.

(5) Opłatę parkingową należy uiścić w formie przedpłaty lub w momencie przyjazdu gotówką za cały okres najmu. Najemca otrzymuje po wniesieniu opłaty parkingowej bilet odbioru oraz pokwitowanie. Uzgodniona cena zawiera podatek VAT. Dein Stellplatz oferuje różne bezpłatne metody płatności. Ze względu na wysokie koszty kontroli płatności gotówkowych (audyt gotówki, przechowywanie, depozyt itp.), Dein Stellplatz pobiera opłatę brutto w wysokości 2,50 € za tę metodę płatności. 

(6) Wynajmujący ma prawo do rozwiązania umowy najmu do 24 godzin przed rozpoczęciem okresu najmu. W tym przypadku najemca nie ponosi żadnych kosztów a najemca otrzymuje notę kredytową w wysokości 100% kwoty płatności przy następnej rezerwacji na Dein Stellplatz.  Anulowanie rezerwacji musi być przesłane przez wynajmującego na Dein Stellplatz poprzez zalogowanie się do konta klienta, e-mail lub faks. Rezygnacja nastąpi tylko wtedy, gdy najemca otrzyma potwierdzenie rezygnacji drogą elektroniczną. Późniejsze anulowanie jest niemożliwe. Musisz zapłacić 100% kwoty rezerwacji. Ustawowe prawo konsumentów do odstąpienia od umowy jest wyłączone, ponieważ rezerwacja miejsca parkingowego dotyczy określonego okresu (§ 312g ust. 2 nr 9 BGB). Dein Stellplatz może bezpłatnie anulować rezerwację w przypadku błędów w cenie online, bez zachowania terminu anulowania wobec klienta. Powodem tego prawa jest fakt, że Twoje miejsce parkingowe jest wymienione na wielu różnych portalach, utrzymanie cen na tych portalach jest bardzo skomplikowane i nie można całkowicie wykluczyć błędów w pisowni.

(7) Dzień przyjazdu i wyjazdu liczone są jako pełen dzień parkowania. Przy wcześniejszym wyjeździe Najemca nie ma prawa do zwrotu nadpłaconego czynszu.

(8) Do odbioru pojazdu upoważniony jest wyłącznie Najemca. Umowa najmu kończy się w momencie wyjazdu.

3) Prawa firmy Dein Stellplatz

(1) W celu zabezpieczenia wszystkich roszczeń z tytułu umowy najmu, Spółka Dein Stellplatz ma prawo zatrzymania oraz zastawu na wstawionym pojeździe wraz z elementami przynależnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(2) Dein Stellplatz może wymagać od Najemcy , że pojazd zostanie we właściwy sposób oznaczony, np. poprzez umieszczenie paragonu za szybą.

(3) Ponadto Dein Stellplatz jest uprawniona, przez umówiony czas pozostawienia samochodu na parkingu, do jego zabezpieczenia poprzez założenie blokady na koła i dopiero po opłaceniu zaległego czynszu, do zwolnienia blokady. Korzystanie z parkingu, przekraczające umówiony okres będzie obliczone zgodnie z obowiązującymi taryfami. Jeżeli Najemca nie usunie pojazdu po upływie okresu najmu, nie obowiązuje milczące przedłużenie stosunku najmu na czas nieokreślony. § 545 BGB nie znajduje zastosowania. Dein Stellplatz może w tym przypadku zażądać odszkodowania za cały okres do usunięcia pojazu, w wysokości wynagrodzenia, które byłoby naliczone za odpowiedni czas trwania najmu, nie mniej jednak niż 10 €; jakiekolwiek inne roszczenia pozostają z uwagi na powyższe bez uszczerbku. Regulamin dla klientów, którzy zarezerwowali kluczowe miejsca parkingowe: Jeśli w momencie przyjazdu do parkingu jest wolne miejsce parkingowe, samochód można zaparkować na wolnym miejscu parkingowym bez konieczności oddawania klucza. Ponieważ miejsca parkingowe na klucze to tylko kilka pozostałych miejsc, które na ogół są droższe, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy.

(4) Dein Stellplatz może na koszt i odpowiedzialność Najemcy usunąć wstawione pojazdy z terenu zakładu, jeżeli:

(a) umowa najmu została zakończona;
(b) pojazd poprzez nieszczelny bak lub gaźnik lub przez inne braki stanowi niebezpieczeństwo;

(c) pojazd nie jest dopuszczony przez policję do jazdy, albo w trakcie trwania umowy zostanie unieruchomiony przez odpowiedni urząd
(d) pojazd został wstawiony bez uprawnień.

(5) Dein Stellplatz jest uprawniony do wysyłania klientowi wszystkich informacji związanych z procesem rezerwacji, , na adres e-mail podany przez klienta w ramach rezerwacji. takich jak na przykład potwierdzenie rezerwacji oraz korespondencja dotycząca kampanii rabatowych i parkingowych. Jeśli klient nie życzy sobie otrzymywania korespondencji po zakończeniu rezerwacji miejsca parkingowego, musi klient to wskazać Dein Stellplatz.

4) Prawa i obowiązki Najemcy

(1) Na żądanie Dein Stellplatz należy przedłożyć prawo jazdy i dowód rejestracyjny. W niektórych przypadkach może być również konieczne przedłożenie dowodu ubezpieczenia pojazdu. W przypadku braku możliwości przedłożenia wymienionych dokumentów, Dein Stellplatz jest uprawniona odmówić wykonania umowy. W tych przypadkach Najemca, na podstawie zaniechanego obowiązku współdziałania, nie zachowuje prawa do roszczenia odszkodowawczego, ze względu na niedoszłe do skutku  wykonanie umowy.

(2) Najemca odpowiada za wszystkie szkody spowodowane Dein Stellplatz lub osobom trzecim, przez siebie lub swoich pracowników lub pomocników. Jest on zobowiązany zgłosić niezwłocznie i jeszcze przed wyjazdem spowodowane przez siebie lub swoich pasażerów. Poza tym Najemca odpowiada również za spowodowanie zabrudzeń na parkingu.

(3) Najemca musi zachować przy wjeździe i wyjeździe wymaganą przepisami niemieckiej ustawy o ruchu drogowym StVO  konieczną ostrożność, również wtedy, kiedy personel Dein Stellplatz udziela wskazówek, żeby pomóc przy zaparkowaniu. Po pomyślnym zaparkowaniu samochodu najemca jest zobowiązany należycie zamknąć pojazd i zabezpieczyć zgodnie z regułami ruchu drogowego, wyłączyć światła i skontrolować, czy wszystkie szyby zostały zamknięte. Wraz z opuszczeniem pojazdu miejsce parkingowe uznaje się jako przekazane przepisowo. Na terenie parkingu dopuszczalne jest jedynie wolne tempo. Najemca musi stosować się do znaków drogowych i innych warunków użytkowania.

(4) Najemca odpowiada za wszystkie szkody, które zostały spowodowane wskutek defektów technicznych pojazadu na terenie zakładu spółki Dein Stellplatz, przez niego lub przez osoby trzecie obsługujące pojazd w jego imieniu (np. utrata oleju, eksplozja, wyciek wody z chłodnicy). Ma to również zastosowanie , kiedy tego typu defekty nie zostały zapisane w protokole stanu pojazdu lub do tej pory nie były znane. Najemca ceduje wasne prawa z tytułu wystąpienia szkody wobec osób trzecich lub firm ubezpieczeniowych na spółkę Dein Stellplatz, w przypadku kiedy spółka Dein Stellplatz w związku z wystąpieniem szkody zostanie pociągnięta do odpowiedzialności.

(5) Wraz z wjazdem na teren zakładu Dein Stellplatz, Najemca zapewnia, że kierowca pojazdu jest w posiadania ważnego prawa jazdy, a samochód podlega aktualnej ochronie ubezpieczeniowej wynikającej z przepisów, która jest  ważna do momentu wyjazdu z terenu zakładu.

5) Postępowanie na terenie zakładu

(1) Najemca musi stosować się do poleceń personelu spółki Dein Stellplatz na terenie parkingu.

(2) Korzystanie z parkingu w innych celach niż odstawienie pojazdu jest wzbronione, jak również korzystanie z parkingu przez osoby trzecie.

(3) Pojazdy mogą zostać odstawione wyłącznie wewnątrz wyznaczonych miejsc parkingowych. Spółka Dein Stellplatz jest uprawniona do nałożenia opłat na najemców którzy blokują sąsiednie miejsce parkingowe, jeszcze przed opuszczeniem przez nich zakładu, w wysokości utraconych korzyści z uwagi na blokadę opłat parkingowych. Spółka Dein Stellplatz jest uprawniona do usunięcia na koszt Najemcy pojazdów odstawionych poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi, w szczególności pojazdy zaparkowane w częściach przeznaczonych do ruchu pojazdów.

(4) Na terenie zakładu Dein Stellplatz jest przede wszystkim wzbronione:

(a) parkowanie uszkodzonych pojazdów,
(b) składowanie paliw, przedmiotów łatwopalnych każdego rodzaju oraz odpadów,

(c) używanie klaksona, jak również zakłócanie spokoju przez nadużywanie hałasu,

(d) wykonywanie prac naprawczych na pojeździe,

(e) palenie i używanie ognia,

(f) napełnianie paliwem pojazdów,

(g) składowanie rzeczy każdego rodzaju (w szczególności opon, rowerów it.d.), paliw oraz pustych pojemników po paliwie,

(h) mycie i czyszczenie pojazdów,

(i) spuszczanie wody z chłodnicy, paliw i olei, jak również

(j) odpalanie i pozostawienie zapalonym silnika podczas stania.

(5) Od momentu kiedy Najemcy zostanie przypisane odpowiednie miejsce parkingowe, jest on zobowiązany zaparkować swój pojazd wyłącznie w danym miejscu. Jeżeli Najemca sprzeciwia się zaparkowaniu samochodu w wyznaczonym miejscu, wówczas Spółka Dein Stellplatz jest uprawniona do przeparkowania zaparkowanego pojazdu, przy pomocy odpowiednich środków, na koszt Najemcy, na wyznaczone miejsce parkingowe lub w przypadku konieczności do odholowania, szczególnie w przypadku, gdy pojazd utrudnia ruch.

(6) Teren zakładu i jego wyposażenie należy traktować z dbałością i zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku uszkodzenia i zanieczyszczenia, powstałe koszty będą przedstawione Najemcy w postaci rachunku.

(7) Godziny otwarcia spółki Dein Stellplatz dopasowane są do regularnych godzin lotów na lotniskach Berlin-Tegel, Berlin-Schönefeld oraz Berlin Brandenburg. Najemca nie jest uprawniony do żądania przestrzegania określonych godzin otwarcia. Zmiany w godzinach otwarcia przedstawiane są na stronie internetowej Dein Stellplatz.

6) Transport/Shuttle-Service

(1) Pasażerowie pojazdów zaparkowanych na jednym z parkingów Spółki Dein Stellplatz mogą na życzenie skorzystać z jednorazowego bezpłatnego transferu  na lotnisko z parkingu, a także bezpłatnie jednorazowo zostać odebranym z lotniska i zawiezionym na miejsce odstawienia pojazdu. Każda osoba może zabrać bezpłatnie sztukę bagażu (maksymalnie 20kg). Jeżeli na podstawie zdarzeń, za które Spółka Dein Stellplatz nie ponosi odpowiedzialności, wyniknie konieczność dodatkowych kursów (np. w pojeździe zostały zostawione przedmioty), Spółka Dein Stellplatz jest uprawniona do naliczenia jednorazowo 20 € za transport na lotnisko i z powrotem.

(2) Najemca musi w trakcie rezerwacji miejsca parkingowego podać liczbę osób, która będzie korzystała z transferu; gwarantujemy transfer osób zgłoszonych w rezerwacji. Transfer innych osób niż zgłoszone, może być dodatkowo zakupiony przez Najemcę. Każda osoba i odcinek drogi kosztuje dodatkowo 10 €. Jeżeli transfer nie będzie możliwy z powodów organizacyjnych, Spółka Dein Stellplatz ma prawo odmówić transferu większej liczyby osób. Bus transferowy dopasowuje się do godzin przyjazdu klientów i jeździ według potrzeby w trakcie godzin otwacia. Żeby na czas odebrać gościa wymagamy podania dokładnych godzin przyjazdu. Jeśli nie zostały podane prawidłowo, nie powstaje obowiązek odbioru.

(3) Spółka Dein Stellplatz zastrzega sobie prawo, w szczególnych przypadkach (szczególna potrzeba transferu  itp.) w trakcie powrotu, zabrać tylko kierowcę do jego pojazdu na parking; sytuacja taka służy tylko i wyłacznie obopólnemu interesowi, żeby jednocześnie przetransportować więcej kierowców i zawieźć poszczególne osoby szybciej do ich pojazdów.

4) Wyraźnie zaznacza się, że najemca ma przybyć na zarezerwowane miejsce w „czasie przyjazdu na parking” wskazanym przez niego w rezerwacji. Jeśli najemca zauważy w momencie przyjazdu, że nie jest w stanie dotrzymać określonego czasu przyjazdu na parking, musi zadzwonić na parking, aby inni punktualni goście nie musieli niepotrzebnie czekać. Jeśli najemca nie przyjedzie na czas, pracownik na miejscu może skierować najemcę na następny planowany transfer, wezwać taksówkę na własny koszt lub obciążyć go jednorazową opłatą w wysokości 10 € za wymaganą i możliwą jazdę objazdową. Jeżeli po przybyciu najemcy do zarezerwowanej lokalizacji nie znajdzie się żaden pracownik od Dein Stellplatz, najemca jest zobowiązany zadzwonić pod numer telefonu komórkowego wynikający z potwierdzenia rezerwacji i poinformować, że przybył i jest gotowy do odprawy.

W przypadku braku takiej informacji telefonicznej, pracownik na miejscu może przypisać Najemcę do następnego planowanego transferu, wezwać mu na jego koszt taksówkę lub doliczyć 10 € za dodatkowy transport na życzenie, jeżeli jest on możliwy. Jeżeli w momencie dojazdu na parking nie ma na miejscu pracownika Spółki Dein Stellplatz, Najemca jest zobowiązany zadzwonić na numer komórkowy, podany w potwierdzeniu rezerwacji i poinformować, że dojechał i czeka na przydzielenie miejsca parkingowego.

(5) Podróżujący, którzy nie zostali zgłoszeni do transferu na parking i z parkingu, nie są uprawnieni do skorzystania z usługi. Najemca jest zobowiązany do współdziałania, żeby po przybyciu na parking zadzwonić na numer telefonu kierowcy transferowego, jak również po wylądowaniu musi przybyć na umówiony punkt spotkania oraz poinformować Spółkę Dein Stellplatz, że może zostać odebrany. Jeżeli tego nie zrobi w ciągu godziny po przybyciu na lotnisko, wygasa prawo do transportu powrotnego na parking. Prosimy zwrócić uwagę na to, że nasz bezpłatny serwis transferowy dotyczy jedynie pasażerów samochodu zostawionego na parkingu Dein Stellplatz.

(6) W razie przekierowania na inne lotnisko, Spółka Dein Stellplatz nie jest zobowiązana odebrać Najemcę z danego lotniska.

(7) Spółka Dein Stellplatz zastrzega sobie prawo wykonania usługi bezpatnego transferu, w niektórych przypadkach, przez podwykonawcę, np. taksówkę lub wynajęty samochód. Udzielenie zlecenia może nastąpić wyłącznie przez Spółkę Dein Stellplatz i nie będą z tego tytułu naliczone Najemcy dodatkowe koszty.

(8) Spółka Dein Stellplatz może w szczególnych przypadkach odmówić przewozu Najemcy i jego pasażerów. Należą do nich w szczególności: silny stan upojenia alkoholowego, silne zabrudzenie, wniesienie otwartych opakowań z jedzeniem i piciem, palący lub agresywni goście, odmówienie obowiązku zapięcia pasów, pasażerowie, których obecność może stanowić zagrożenie dla pozostałych.

(9) Miejsca parkingowe przy Dein Stellplatz są monitorowane za pomocą kamer wideo. Szlaban wjazdowy na parking Hufenweg jest również otwierany za pomocą automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Najemca wyraża wyraźną zgodę na rejestrację wideo. Nagrywanie rozpoczyna się przy wjeździe na parking, a kończy przy wyjeździe. Nagranie wideo jest przechowywane w celu monitorowania pojazdów zaparkowanych na parkingu. Usunięcie nagrania następuje po opuszczeniu parkingu przez najemcę. Nagranie wideo jest przechowywane tylko wtedy, gdy zdarzenie zgłoszone przez najemcę wymaga takiego przechowywania, np. zgłoszenie uszkodzenia mienia lub szkody na osobie.

7) Ogranicznenie odpowiedzialności

(1) Zgodnie z regulacjami ustawowymi Spółka Dein Stellplatz odpowiada bez ograniczeń za szkody na życiu, ciele czy zdrowiu, jak również szkody spowodowane umyślnym lub lekkomyślnym naruszeniem obowiązków, jak również w wykorzystaniem podstępu. Ponadto Spółka Dein Stellplatz odpowiada bez ograniczeń za szkody, które objęte są odpowiedzialnością według przepisów ustaw, takich jak niemiecka Ustawa o odpowiedzialności za produkt, jak również za przypadek przejęcia gwarancji.

(2) Za takie szkody, które nie są objęte cyfrą 7 ust. 1 oraz które  zostały spowodowane niedbalstwem lub nieumyślnością, Spółka Dein Stellplatz odpowiada, wtedy gdy nieumyśność dotyczy naruszenia obowiązków wynikających z umowy, których dopełnienie umożliwiłoby przepisowe wykonanie umowy i których dotrzymania, zgodnie z ogólnymi regułami, może oczekiwać Najemca (tzw. obowiązki kardynalne). Przy czym odpowiedzialność Dein Stellplatz ogranicza się do typowych dla umowy przewidywalnych szkód

(3) W pozostałych przypadkach odpowiedzialność Dein Stellplatz jest wykluczona.

(4) Wymienione regulacje odnoszą się również do pracowników, przedstawicieli i pomocników w wykonaniu umowy Społki Dein Stellplatz.

(5) Wstawienie pojazdu następuje na własne ryzyko Najemcy; nie istnieje ochrona ubezpieczeniowa, która przekracza zakresem zawartą przez Spółkę Dein Stellplatz umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, dotyczącą rzeczy i osób. Wejście na teren Dein Stellplatz odbywa się wyłącznie i bez ograniczeń na własne ryzyko. W związku z tym Dein Stellplatz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wejściem na teren firmy lub zachowaniem innych osób wchodzących na teren firmy. Wjazd, jazda i pobyt na terenie firmy Dein Stellplatz odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Odpowiedzialność za wszelkie szkody jest wykluczona.  Jeśli najemca wykryje jakiekolwiek uszkodzenia zaparkowanego samochodu przed wyjazdem, musi poinformować o tym pracowników od Dein Stellplatz i wezwać policję, ponieważ materiał wideo istniejący ze względów ochrony danych może być przekazany tylko do organu sądowego. W trakcie śledztwa Dein Stellplatz jest – o ile możliwe – pomocne. Jeżeli podczas oceny materiału wideo lub istniejącej dokumentacji fotograficznej okaże się, że przy wejściu znajdowała się już zgłoszona szkoda, klient zgłaszający szkodę musi zapłacić ryczałtową kwotę 85,00 EUR netto za korzystanie z usług obsługi.

(6) Klient zwalnia Spółkę Dein Stellplatz z odpowiedzialności za szkody związane z działaniem siły wyższej, jak również w przypadku szkód spowodowanch zewnętrzynym niepokojem, na wypadek wojny oraz elementarnych skutków działań sił przyrody. Spółka Dein Stellplatz nie odpowiada za uszkodzenia i zniszczenie pojazdów, jak również ich wyposażenie i zawartość, które zostały spowodowane przez działanie osób trzecich , np. przez innych Najemców lub pozostałych osób. Ma to również zastosownie w przypadku kradzieży i zaginięć pojazdów , części samochodowych, wyposażenia pojazdu (np. radio samochodowe, telefon samochodowy, osobiste przedmioty wartościowe, komputeter, wyposażenie do robienia zdjęć, sprzęt sportowy i podobne przedmioty) oraz ładunek.

(7) Mycie i czyszczenie samochodu oferowane przez Spółkę Dein Stellplatz wykonywane są wyłącznie przez firmę zewnętrzną na zasadzie pośrednictwa. Żeby wykonać usługę czyszczenia wykonawca sam lub jego pracownik przewozi pojazd do swojej siedziby, wykonuje usługę i odwozi samochód z powrotem na parking Dein Stellplatz. Spółka Dein Stellplatz nie odpowiada za efekt usługi oraz zachowanie wykonawcy usługi.

(8) Spółka Dein Stellplatz dokłada wszelkich starań, żeby Najemca we właściwym czasie, w odnieesieniu do podanego czasu odlotu, został zawieziony na lotniska Berlin-Tegel, Berlin-Schönefeld lub Berlin-Brandenburg. Spółka nie odpowiada za punktualność przyjazdu oraz odebrania z lotniska. Spółka Dein Stellplatz nie odpowiada za przegapione loty itp. Punktualne przybycie leży wyłącznie w sferze ryzyka wynajmującego.

(9) Jeśli pracownicy z Dein Stellplatz udzielają pomocy w starcie samochódu, które nie ruszają z miejsca z powodu pustych lub słabych akumulatorów, odbywa się to wyłącznie zgodnie z instrukcją i na ryzyko klienta oraz bez gwarancji późniejszej funkcjonalności.

(10) Nie gwarantujemy, że pracownicy z Dein Stellplatz rozmawiają w jezykach obcymi. Dein Stellplatz nie ponosi odpowiedzialności za nieporozumienia spowodowane brakiem znajomości języków obcych przez pracowników.

8) Postanowienia końcowe

(1) Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec wraz ze wszystkimi umowami międzynarodowwymi oraz ponadnarodowymi, rozporządzeniami, w szczególności konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów. W przypadku konsumentów z krajów Uni Europejskiej może mieć zastosowanie również prawo miejsca zamieszkania konsumenta, jeśli zastosowanie mają wymagające natychmiastowego zastosowania regulacje dotyczące ochrony prawnej konsumenta. Językiem zawarcia umowy jest język niemiecki.

(2) Jeżeli nie mają Państwo właściwości terytorialnej sądu w Niemczech lub w jednym z innych krajów Uni Europejskiej lub po wejściu w życie tych Ogólnych Warunków Handlowych zmienili Państwo swoje miejsce zamieszkania do innego kraju poza UE lub miejsce stałego pobytu w momencie składania skargi nie jest znane, właściwość miejscową dla wszystkich sporów, wynikających z tej umowy, ma sąd właściwy dla siedziby Spółki Dein Stellplatz. To samo ma zastosowanie, jeżeli stroną umowy jest przedsiębiorca (Kaufmann według niemieckiego prawa), osoba prawna podlegająca prawu publicznemu lub szczególny majątek publiczno prawny.

(3) Spółka Dein Stellplatz jest uprawniona, przenosić wszystkie prawa i obowiązki, wchodzące w zakres stosowania danych Ogólnych Warunków Handlowych, w całości lub części na osoby trzecie, zwalniając siebie z obowiązku. W momencie zawarcia umowy zgadzają się Państwo na takie przejęcie umowy. Na przypadek skorzystania z tej możliwości przekazania, mają Pańśtwo prawo, do nadzwyczajnego natychmiastowego wypowiedzenia umowy.

(4) Nie są Państwo uprawnieni do odliczania należności ze zobowiązań, chyba, że zostały prawnie ustalone i są bezsporne.

(5) Spółka Dein Stellplatz nie wyraża gotowości brania udziału w procedurze rozstrzygania sproru przed jednostką polubownego rozstrzygania sporów.

(6) Jeżeli jedna z regulacji powyższych Ogólnych Warunków Handlowych jest nieważna (np. narsza prawo albo nie może być stosowana, nieważność ta nie narusza stosowania pozostałych regulacji. Nieważna regulacja zostanie zastąpiona nową wspólnie ustaloną, zgodną z prawem, która ma podobny i ważny skutek gospodarczo-prawny. To samo dotyczy możliwych braków i pominięć w Ogólnych Warunkach Handlowych.

Berlin,  13.07.2018

Newsletter

PRZEżYJ DEIN STELLPLATZ. BARDZO ŁATWO. BARDZO WYGODNIE. W TWOJEJ SKRYCIE POCZTOWEJ.

Nowosći i więcej. Najnowsze tematy ze świata od Dein Stellplatz. Wiedzieć więcej. Przeżyj więcej. Dowiedz się więcej.
Rejestruj się emailem i dowiedz się odrazu o nowosćiach i promocii. Zarejestrćj się teraz!

Jest 8788 opinii klientów na temat wszystkich miejsc parkingowych w BER Berlin. Średnia ocena wynosi ø 4.93 na 5 gwiazdek.
Störer

Okay
Anuluj
Okay

Poczekaj, zostaniesz przekierowany automatycznie.

X
Whatsapp DS App